فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت دانش
مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت دانش

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات
مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی
مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع پولشویی

دانلود تحقیق با موضوع پولشویی
تحقیق نسبتا کامل در خصوص تعریف و انواع پولشویی و را های مبارزه و شناخت ان

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام
مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری
مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان
مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده
مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یاد گیرنده

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM
مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانیEFQM

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری
مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار
مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان